WORLD KYOKUSHIN KAI KARATE ORG.

 

 • Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

  • 1. We will train our hearts and bodies for a firm unshaking spirit.

 • Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

  • 1. We will pursue the true meaning of the martial way, so that in time, our senses may be alert.

 • Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, kok-ki no seishin o kanyo suru koto.

  • 1. With true vigour, we will seek to cultivate our spirit of self-control.

 • Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.

  • 1. We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence.

 • Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o toutobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

  • 1. We will follow our religious principles, and never forget the true virtue of humility.

 • Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

 

wkko.org